Matematikte Kısaltmalar ve Anlamları

AC – Seçimin Aksiyomu.
adj – bir matrisin adjugate.
a.e. – hemen hemen her yerde.
Ai – Airy fonksiyonu.
Alt – alternatif grup (Alt(n) ayrıca Anolarak yazılır.)
arccos – ters kosinüs fonksiyon.
arccosec – ters kosekant fonksiyon. (Ayrıca arccsc olarak da yazılır)
arccot – ters kotanjant fonksiyon.
arccsc – ters kosekant fonksiyon. (Ayrıca arccosec olarak da yazılır)
arcosech – ters hiperbolik kosekant fonksiyon. (Ayrıca arcsch olarak da yazılır)
arcosh – ters hiperbolik kosinüs fonksiyonu.
arcoth – ters hiperbolik kotanjant fonksiyonu.
arcsch – ters hiperbolik kosekant fonksiyonu. (Ayrıca arcosech yazılır)
arcsec – ters sekant fonksiyonu.
arcsin – ters sinüs fonksiyonu.
arctan – ters tanjant fonksiyonu.
arg – argument of a complex number.
arg max – maksimumun argümanı.
arg min – minimumun argümanı.
arsech – ters hiperbolik sekant fonksiyonu.
arsinh – ters hiperbolik sinüs fonksiyonu.
artanh – ters hiperbolik tanjant fonksiyonu.
a.s. – neredeyse kesin
Aut – otomorfizm grubu.
Bi – ikinci tür Airy fonksiyonu.
Card – bir kümenin kardinalitesi . (Card(X) ayrıca #X, ♯X veya |X| olarak yazılır.)
cdf – birikimli dağılım fonksiyonu.
char – bir halka için karakteristik.
Chi – hiperbolik kosinüs integral fonksiyonu.
Ci – kosinüs integral fonksiyonu.
cis – cos + i sin fonksiyon.
Cl – topolojik kapalılık.
cod – ko-domen. (Ayrıca codom. olarak da yazılır.)
codom – ko-domen. (Ayrıca cod. olarak da yazılır.)
cos – kosinüs fonksiyon.
cosec – kosekant fonksiyon. ( ayrıca csc olarak da yazılır.)
cosech – hiperbolik cosecant fonksiyon. (ayrıca csch olarak da yazılır.)
cosh – hiperbolik kosinüs fonksiyon.
cot – kotanjant fonksiyonu.
coth – hiperbolik kotanjant fonksiyon.
cov – rastgele değişkenlerin bir çiftinin eşdeğişintisi.
csc – kosekant fonksiyonu. ( ayrıca cosec olarak da yazılır.)
csch – hiperbolik kosekant fonksiyonu. (ayrıca cosech olarak da yazılır.)
curl – bir vektör alanının curl’u. (ayrıca rot olarak da yazılır.)
deg – bir polinomun derecesi. (ayrıca ∂ olarak da yazılır)
DNE – bir ifade için bir çözüm mevcut değildir, veya tanımsızdır. Genellikle limitler ile ve integrallerle kullanılır.
dom – bir fonksiyonun domeni.
End – endomorfizmlerin kategorisi.
Ei – üstel integral fonksiyon.
Eqn – denklem.
erf – hata fonksiyonu.
erfc – Tamamlayıcı hata fonksiyon.
exp – üstel fonksiyon. (exp x ayrıca ex olarak da yazılır.)
Ext – Ext funktor.
ext – eksterior.
FOL – birinci-derece mantık.
Frob – Frobenius endomorfizmi.
Gal – Galois grubu. (Ayrıca Γ. olarak da yazılır)
gcd – iki sayının en büyük ortak böleni (ayrıca hcf. olarak da yazılır.)
GF – Galois alanı.
GL – genel doğrusal grup.
glb – büyük alt sınır. (ayrıca inf. olarak da yazılır)
grad – bir skaler alanın gradyanı.
hcf – iki sayının en büyük ortak çarpanı. (ayrıca gcd olarak da yazılır .)
HOL – yüksek-seviyeli mantık.
Hom – Hom funktor.
iff – ancak ve ancak.
iid – bağımsız ve aynı dağılımlı rastgele değişkenler.
Im – ya da bir fonksiyonun görüntüsü veya bir karmaşık sayının sanal kısmı ( hangi de yazılır {\displaystyle \Im } {\displaystyle \Im }).
inf – bir kümenin infimum. (ayrıca glb. olarak da yazılır )
int – interior.
Ker – çekirdek.
lcm – iki sayının en küçük ortak katları.
lerp – doğrusal aradeğerleme.
lg – common logarithm (log10) veya binary logarithm (log2).
LHS – bir denklemin sol-tarafı.
Li – offset logaritmik integral fonksiyonu .
li – logaritmik integral fonksiyon veya doğrusal bağımlılık.
lim – bir dizinin veya bir fonksiyonun limiti.
lim inf – alt limit.
lim sup – üst limit.
ln – doğal logaritma, loge.
log – logaritma. ( Bir simge olmadan, bu da anlamına gelebilir log10 veya loge.)
logh – doğal logaritma, loge.
LST – küme teorisinin dil
lub – en küçük üst sınır.
max – bir kümenin maksimumu.
min – bir kümenin minimumu.
mod – modül.
mx – matris.
NAND – mantıkta ve-değil.
No. – sayı.
NOR – mantıkta veya-değil.
NTS – göstermek gerekir.
ord – bir iyi-sıralı kümenin sıra sayısı.
pdf – olasılık yoğunluk fonksiyonu.
pf – kanıt.
PGL – izdüşümsel genel doğrusal grup.
pmf – olasılık kütle fonksiyonu.
Pr – bir olayın olasılığı. (Bkz olasılık teorisi.Ayrıca P veya {\displaystyle \mathbb {P} } {\displaystyle \mathbb {P} }.)
PSL – izdüşümsel özel doğrusal grup.
QED – “Quod erat demonstrandum”, kesin bir kanıt sonunda kullanılan latince bir deyim.
QEF – “quod erat faciendum”, bazen bir yapım sonunda kullanılan latince bir deyim.
ran – bir fonksiyonun aralığı
Re – bir karmaşık sayının gerçel kısmı. (Ayrıca {\displaystyle \Re } {\displaystyle \Re } yazılır.)
resp – sırayla.
RHS – bir denklemin sağ-tarafı.
Rk – rank.
rng – non-unital halka.
rot – bir vektör alanının rotor (Ayrıca curl. olarak da yazılır)
RTP – kanıtlamak için gereklidir.
RV – Random Variable. (veya R.V. olarak da yazılır)
sec – sekant fonksiyonu.
sech – hiperbolik sekant fonksiyonu.
seg – ‘in başlangıç bölümü
sgn – signum fonksiyon.
Shi – hperbolik sine integral fonksiyon.
Si – sine integral fonksiyon.
sin – sine fonksiyon.
sinc – sinc fonksiyon.
sinh – hiperbolik sine fonksiyon.
SL – özel doğrusal grup.
Soln – solusyon.
Sp – bir vektörler kümesinin doğrusal germesi. (Ayrıca köşeli parantez ile yazılmış.)
Spec – bir halka spektrumu.
st – öyle veya böyle.
STP – kanıtlamak için yeterli.
sup – bir kümenin supremumu (Ayrıca lub olarak da yazılır)
supp – bir fonksiyona destek.
Sym – simetrik grup (Sym(n) Ayrıca Sn olarak da yazılır.)
tan – tanjant fonksiyonu.
tanh – hiperbolik tanjant fonksiyonu.
TFAE – Aşağıdakine eşdeğerdir.
Thm – teorem.
Tor – Tor funktor.
Tr – iz, ya daalan izi, veya Bir matris veya doğrusal dönüşümün izi.
undef – bir işlev veya ifade tanımsızdır
var – bir rassal değişkenin varyansı .
W^5 – bizim ne istediğimiz oldu.Q.E.D. eşanlamlısı
walog – genellik kaybı olmaksızın.
wff – iyi biçimli formül.
whp – yüksek olasılıkla.
wlog – genellik kaybı olmadan.
WMA – varsayabiliriz.
WO – iyi sıralı kümesi.
wrt – göre veya ile ilgili olarak.
WTP – kanıtlamak istiyorum.
WTS – göstermek istiyorum.
XOR – mantığı içinde özel veya.
ZF – küme teorisinin Zermelo–Fraenkel aksiyomları.
ZFC – küme teorisinin Zermelo–Fraenkel aksiyomlar (seçimin aksiyomları ile).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir