Kimyasal Reaksiyon Türleri, Çeşitleri ve Özellikleri

Bir kimyasal reaksiyon, genellikle başlangıç ​​materyalleri (reaktifler) ürünlerden farklı bir kimyasal değişim ile karakterize edilen bir süreçtir.

Kimyasal reaksiyonlar, elektronların hareketini içeriyor ve kimyasal bağların oluşumuna ve kırılmasına yol açıyor. Birkaç farklı türde kimyasal tepkime vardır ve bunları sınıflandırmanın birden fazla yolu vardır.

Bazı yaygın reaksiyon türleri şunlardır:

Oksidasyon azaltma ve redoks reaksiyon

Redoks reaksiyonunda atomların oksidasyon sayıları değiştirilir. Redoks reaksiyonları, kimyasal türler arasında elektron transferini gerektirebilir.

I2‘nin I olarak indirildiği ve S2O32- (tiyosülfat anyonu) S4O62-‘ye oksitlendiği zaman oluşan reaksiyon, bir redoks reaksiyonuna bir örnek sağlar:

2 S2O32−(aq) + I2(aq) → S4O62−(aq) + 2 I(aq)

Doğrudan birleşim veya sentez reaksiyonu

Bir sentez reaksiyonunda, iki veya daha fazla kimyasal tür, daha karmaşık bir ürün oluşturmak üzere birleştirilir.

A + B → AB

Demir (II) sülfit oluşturmak için demir ve sülfür kombinasyonu bir sentez reaksiyonunun bir örneğidir:

8 Fe + S8 → 8 FeS

Kimyasal birleşim veya analiz, çözümleme reaksiyonu

Bir ayrışma tepkimesinde, bir bileşik daha küçük kimyasal türlere ayrılır.

AB → A + B

Suyun oksijene ve hidrojen gazına elektroliz edilmesi bir ayrışma reaksiyonunun bir örneğidir:

2 H2O → 2 H2 + O2

Tekli yer değiştirme veya ikame reaksiyonu

Bir ikame ya da tekli yer değiştirme reaksiyonu, bir bileşenin başka bir eleman tarafından yer değiştirmesi ile karakterize edilir.

A + BC → AC + B

Bir ikame reaksiyonuna bir örnek, çinko hidroklorik asit ile birleştirildiğinde oluşur. Çinko, hidrojenin yerini alıyor:

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

Çiftli yer değiştirme veya metatez reaksiyonu

Çiftli yer değiştirme veya metatez reaksiyonda, iki bileşik, farklı bileşikler oluşturmak için bağlar veya iyonlar değiştirir.

AB + CD → AD + CB

Sodyum nitrat ve gümüş klorür oluşturmak üzere sodyum klorür ile gümüş nitrat arasında çift yer değiştirme reaksiyonuna bir örnek gelir.

NaCl(aq) + AgNO3(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s)

Asit baz reaksiyonu

Bir asit-baz reaksiyonu, bir asit ile bir baz arasında meydana gelen çift yer değiştirme reaksiyonudur. Asitteki H+ iyonu suda ve iyonik bir tuz oluşturmak için bazdaki OH iyonuyla reaksiyona girer:

HA + BOH → H2O + BA

Hidrobromik asit (HBr) ve sodyum hidroksit arasındaki reaksiyon bir asit-baz reaksiyonunun bir örneğidir:

HBr + NaOH → NaBr + H2O

Yanma reaksiyonu

Yanma reaksiyonu, yanıcı bir materyalin oksitlenmiş ürünler oluşturmak üzere bir oksitleyici ile birleştiği ve ısı ürettiği (eksotermik reaksiyon) bir redoks reaksiyonudur.

Genellikle yanma reaksiyonunda oksijen, karbondioksit ve su oluşturmak üzere başka bir bileşik ile birleştirir. Yanma reaksiyonuna bir örnek, naftalinin yakılmasıdır:

C10H8 + 12 O2 → 10 CO2 + 4 H2O

İzomerizasyon reaksiyonu

Bir izomerizasyon reaksiyonunda, bir bileşiğin yapısal düzenlemesi değişir, ancak net atomik bileşimi aynı kalır.

Hidroliz reaksiyonu

Bir hidroliz reaksiyonu su içerir. Bir hidroliz reaksiyonunun genel formu şöyledir:

X(aq) + H2O(l) ↔ HX(aq) + OH(aq)

Ana reaksiyon türleri

Yüzlerce hatta binlerce kimyasal tepkime türü vardır! Ana 4, 5 veya 6 tür kimyasal tepkimeyi belirtmeniz istenirse, burada nasıl sınıflandırılırlar. Temel reaksiyon türleri doğrudan kombinasyon, analiz reaksiyonu, tekli yer değiştirme ve çift yer değiştirmedir. Beş ana tepki türünün sorulması halinde, bu dört, daha sonra da asit-baz veya redoks (kim olduğunuza göre değişir). Unutmayın, belirli bir kimyasal reaksiyon birden fazla kategoriye düşebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir