Esmaül Hüsna (Allah’ın 99 İsmi) ve Anlamları

Kainatta olan her şey Allah’a aittir. Bütün güzellikleri kendinde toplayan Allah’ın Esma-ül Hüsna olarak bilinen 99 yüce ismi bulunmaktadır. Bu isimlerle ilgili yüce kitabımız olan Kuranı Kerimde de ayet bulunmaktadır. Yüce yaratıcı olan Allah Teala’ya da bu isimler ile dua etmemiz bildirilmektedir.

En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin.”Araf Suresi,180

1- Allah(C.C.): Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan yüce Allah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.
2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. Allah’ın pek merhametli, çok rahmet sahibi olması anlamlarına gelen ismidir.
3- Er-Rahîm: Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan. Çok merhamet edici.
4- El-Melik: Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. Yüce bütün yaratılanların tek sahibidir.
5- El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü hata, gaflet ve acizlikten uzak, eksiklikten beri, mutlak kemâl sahibi.
6- Es-Selâm: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Allah, her türlü eminliğin, salimliğin aslı olup, ayıptan kusurdan ve her çeşit eksikliklerden uzak olandır.
7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan. Allah, iman ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldırandır.
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten. Allah’ın, görüp gözeten, her şeye şahit olmasıdır.
9- El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan. Allah’ın, hiçbir yönden mağlup edilemeyen, her işinde mutlak gâlip gelen, izzetli ve yüce olduğudur.
10- El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Allah’ın, yarattığı tüm varlıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, her konuda çok güçlü ve kudretli olduğudur.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri olmayan. Allah’ın, her hususta çok büyük ve azamet sahibi, ulu bir yaratıcı olduğu anlamındadır.
12- El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden.
13- El-Bâri: Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan. Allah’ın, yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratması, olgunlaştırarak birbirinden farklı niteliklerde meydana getirmesi mânâsındadır.
14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren. Allah’ın, yaratmış olduğu varlıkların şekil ve durumlarını takdir edip, dilediği şekilde meydana getirmesi, şekillendirmesi.
15- El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Kullarının günâhlarını affeden ve çok bağışlayandır.
16- El-Kahhâr: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
17- El-Vehhâb: Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden. Allah’ın, çok hibe eden, çok fazla bağışlayan olduğu anlamına gelir.
18- Er-Rezzâk: Bütün yaratıkların rızkını veren ve ihtiyaçlarını karşılayandır.
19- El-Fettâh: Kulların, her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20- El-Alîm: Allah’ın gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen. Çok bilen, bilgisi ezelî ve ebedî olan, her şeyi her yönüyle bilen tek yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir.
21- El-Kâbıd: Allah’ın, her şeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, her şeyi emri altına alması anlamına geliyor.
22- El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23- El-Hâfıd: Dereceleri alçaltan. Allah’ın, emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları rezil, perişan eden anlamına gelir.
24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten, derecesini artıran.
25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden, izzet veren. İzzet ve ikrâm edici, şeref sahibi.
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren. Yüce Allah’ın, lâyık olanları zillete düşüren, zelil kılan, onları hor ve hakir etmesidir.
27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten. İşitme kuvvetine sahip olan ve işitme gücünü verendir.
28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören. Her şeyi her yönüyle eksiksiz gören, yaratıklarına da görme duyusunu verendir.
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.
30- El-Adl: Mutlak adil, çok adaletli.
31- El-Latîf: Lütuf ve ihsan sahibi olan. En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen.
32- El-Habîr: Olmuş olacak her şeyden haberdar.
33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.
34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.
36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.
37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.
38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
39- El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.
40- El-Mukît: Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.
41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören.
42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.
43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
44- Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.
45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden.
46- El-Vâsi: Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.
47- El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
48- El-Vedûd: Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.
49- El-Mecîd: Her türlü övgüye layık bulunan.
50- El-Bâis: Ölüleri dirilten.
51- Eş-Şehîd: Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
52- El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekîl: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55- El-Metîn: Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.
56- El-Veliyy: İnananların dostu, onları sevip yardım eden.
57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan.
58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyî: İhya eden, dirilten, can veren.
62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi hayat sahibi.
64- El-Kayyûm: Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.
65- El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.
66- El-Macîd: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
67- El-Vâhid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.
69- El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddim: Dilediğini, öne alan, yükselten.
72- El-Muahhir: Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.
73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
74- El-Âhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
75- El-Zâhir: Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.
76- El-Bâtın: Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
77- El-Vâlî: Bütün kainatı idare eden.
78- El-Müteâlî: Son derece yüce olan.
79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.
80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
81- El-Müntekim: Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.”
82- El-Afüvv: “Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.
83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.
84- Mâlik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.
85- Zül-Celâli vel ikrâm: Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.
86- El-Muksit: Her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Câmi: Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.
88- El-Ganiyy: Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.
89- El-Mugnî: Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.
90- El-Mâni: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
91- Ed-Dârr: Elem ve zarar verici şeyleri hikmetinin gereği olarak yaratandır.
92- En-Nâfi: Hayır ve fayda verici şeyleri yaratandır.
93- En-Nûr: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
94- El-Hâdî: Hidâyet eden, doğru yolu gösteren; hidayet yaratan; istediğini iyi işlerde başarıya ulaştıran, kullarına doğru yolu gösterendir.
95- El-Bedî: Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.
96- El-Bâkî: ‘Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşîd: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
99- Es-Sabûr: Çok sabırlı, hiçbir şeyde acele etmeyen; kendine isyan edenleri cezalandırmada acele etmeyip, onlara süre verendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir