Atom Nedir, Atomun Özellikleri, İlk Atom Modeli Kime Aittir, Anyon ve Katyon Nedir

Atom nedir ve atomun özellikleri?

Bir atom, kimyasal elementi benzersiz şekilde tanımlayan bir maddenin parçacığıdır.

Bir atom genellikle bir veya daha fazla elektron ile çevrili merkezi bir çekirdekten oluşur. Her elektron negatif yüklüdür. Çekirdek pozitif yüklüdür ve protonlar ve nötronlar olarak bilinen bir veya daha fazla nispeten ağır partikül içerir.

Bir proton pozitif yüklüdür. Atomun çekirdeğindeki protonların sayısı, kimyasal elementin atom numarasıdır. Bir proton, yaklaşık olarak 1.673 x 10-27 kilogram (kg) olan mp cinsinden bir dinlenme kütlesine sahiptir. Bir nötron elektriksel olarak nötrdir ve yaklaşık 1.675 x 10-27 kg’lık bir mn olarak adlandırılan bir dinlenme kütlesine sahiptir. Bir protonun veya nötronun kütlesi, örneğin bir siklotron veya doğrusal hızlandırıcıda, parçacık aşırı devir aldığında artar.

Atomun erken modeli, fizikçi ErnestRutherford tarafından 1912’de geliştirildi. Çekim kuvvetinin yerçekimi tarafından değil, elektrik yüklerine karşı olduğu dışında, atomların minyatür güneş sistemleri gibi olduğunu söyleyen ilk kişi oldu. Sözde Rutherford atomunda, elektronlar dairesel yollarla çekirdeği yerden oynatırlar. Niels Bohr, Rutherford’un teorisini 1913’te gözden geçirdi. Bohr atomunda, negatif yüklü elektronlar çekirdeği belirli medyan durantlarında yörüngede dolaştılar. Bu uzaklıklar çekirdeği çevreleyen, çekirdeği çevreleyen, kürelerle temsil edilir. Elektronlar kabuktan kabuğa geçebilir. Bir elektron yeterli enerjiyi emdiğinde, daha büyük veya daha yüksek bir kabuğa geçer. Belli miktarda enerji kaybettiğinde, daha küçük veya daha düşük bir kabuğa düşer.

Protonlar, nötronlar ve elektronlar da dahil olmak üzere bir atomun toplam kütlesi atomik kütle veya atom ağırlığıdır. Elektronlar bu kütlenin sadece küçük bir bölümüne katkıda bulunurlar. En pratik amaçlar için atom ağırlığı, proton sayısı artı nötron sayısı olarak düşünülebilir. Bir atomdaki nötron sayısı değişebildiğinden, çoğu element için birkaç farklı atom ağırlığı olabilir.

Aynı sayıda protona sahip, fakat farklı sayıda nötron bulunan atomlar, aynı elementi temsil eder, ancak o elementin farklı izotopları olarak bilinirler. Bir element için izotop, protonlar ve nötronların toplamı ile belirtilir. Bir elementin farklı izotoplarına örnekler, karbon 12 (radyonun en yaygın radyoaktif olmayan izotopu) ve karbon 14’dür (daha az rastlanan, karbon radyoaktif izotopu).

Protonlar ve elektronlar eşit ve zıt yüke sahiptir ve normalde anatomun her ikisinde eşit sayıda bulunur. Böylece, atomlar genellikle nötr olur. Anyon, fazladan elektron içeren veya elektron eksikliği olan, elektrik yüklü bir atomtur. Fazla elektron içeren bir iyon negatif yüklüdür ve buna anyon denir; elektronlardan yoksun olan bir iyon pozitif yüklüdür ve buna katyon denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir